FotoMorph 13.9.1

FotoMorph 13.9.1

Digital Photo Software – Shareware –
5 Stars User Rating
Amaze your friends and family with unbelievable transformations! Morphing is an animation technique in which one image is gradually turned into another. FotoMorph lets you make incredible morphs in minutes! You've seen them in the movies and on TV, and now you can create them yourself. Turn a friend into a tiger. Watch your child grow into an adult. Unleash your imagination with the power of FotoMorph. FotoMorph is designed to create animations in real time. The rendering engine takes advantage of hardware acceleration, and the rendering speed easily goes up to several hundred FPS. The speed makes it possible to play final effects in real time. Using FotoMorph you can do everything a professional animator does to create amazing animations.
Flash, Animated GIF, AVI, JPEG, and other formats are supported.

Tổng quan

FotoMorph là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Digital Photo Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FotoMorph là 13.9.1, phát hành vào ngày 28/04/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 13.9.1, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

FotoMorph đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của FotoMorph đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FotoMorph!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có FotoMorph cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Digital Photo Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại